Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK BD/27/16/17/N – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych… Usługi Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
CZOK/60/16/N Dostawa ram osiatkowanych II części Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2016 Szczegóły
BZ/03/16/17/N – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Usługi Przetarg nieograniczony 20.12.2016 Szczegóły
CZOK/61/16/17N – „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2016 Szczegóły
CZOK/59/16/N – „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
KWK B/12/16/17/N – Opracowanie „Koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym …” Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
KWK BD/26/16/N- „Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I” Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2016 Szczegóły
CZOK/63/16/N – „Dostawa rur DN 250 do wymiany na poz. 690 m” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły
CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.11.2016 Szczegóły
KWK R/05/16- Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp zatapialnych, przeznaczonych do odwodnienia podziemnych wyrobisk dołowych Dostawy Przetarg nieograniczony 17.11.2016 Szczegóły