UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1031 2018-05-30 08:40:10 SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 - „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów”:                                                                                                                                   Zadanie 1             - szyb „Cieszkowski” Pompownia Paryż Zadanie 2             - szyb „II” Pompownia Grodziec Zadanie 3             - szyb „Bartosz II” Pompownia Katowice… Szczegóły
1032 2018-05-29 14:26:26 CZOK/16/18/19 Wykonanie przekopu wodnego .... „Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 – Bobrek 840” w Pompowni      Stacjonarnej „Powstańców Śląskich - Bytom I” dla SRK S.A. w Bytomiu”. Ogłoszenie UZP nr 565610-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.… Szczegóły
1033 2018-05-29 13:09:09 KWK BD 13/18 Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5… Szczegóły
1034 2018-05-29 11:28:56 SRK/NZ/KWK S - 2265-05/18-Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1035 2018-05-29 08:22:20 SRK/NZ/KWK B-2265-9A-18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Wysokość wadium: 5… Szczegóły
1036 2018-05-28 16:38:51 KWK BD/10/18 - „Zabudowa sytemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” „Zabudowa sytemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą dla SRK S.A.  Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie:… Szczegóły
1037 2018-05-28 16:10:00 KWK C/09A/18 - Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych  i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu… Szczegóły
1038 2018-05-28 14:45:54 SRK/NZ/KWK B–2265–8B/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1039 2018-05-28 14:07:26 SRK/NZ/KWK M - 2265-18A/18-Wyk.projektu wraz z dokumentacja oraz wyceną wymiany części infrastruktury sieci LAN oraz zabud. i montażu serwerów AD dla SRK S.A, Oddz. KWK "Makoszowy" Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wyceną dotyczącą wymiany części infrastruktury sieci LAN oraz zabudowy i montażu serwerów AD dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń  S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Wadium - 2… Szczegóły
1040 2018-05-28 07:57:18 CZOK/14/18 Naprawa rur Naprawa rur dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I – Pompownie Głębinowe Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100) Ogłoszenie nr… Szczegóły