UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1211 2018-06-22 13:19:54 SRK/NZ/KWK C–2265–31/18 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II – Przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu ratowniczego produkcji Faser Część III - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carbo-Toka Część IV - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VI - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Sevitel Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych Część VIII - Przegląd, naprawa i kalibracja AspiratorówAP-2000 EX UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1212 2018-06-22 13:07:02 SRK/NZ/KWK J-M-2265-06/18 Dostawa wraz z wymianą 4 izolatorów przepustowych typu olej – powietrze, suchych 110 kV w transformatorze produkcji ELTA – Łódź typu TONRc-16000/110, moc 16 MVA, 110/6 kV dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1213 2018-06-22 12:44:05 KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły
1214 2018-06-22 12:33:39 KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji Remont dachu budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.   Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100), Ogłoszenie nr… Szczegóły
1215 2018-06-22 12:06:48 SRK/NZ/KWK M–2265–34/18 - Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. Wykonanie pomiarów wychyleń obiektów na obszarze górniczym „Makoszowy II” w roku 2018. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego… Szczegóły
1216 2018-06-22 11:35:42 SRK/NZ/KWK P-2265-09/18-Ułożenie kabli telekomunikacyjnych dla potrzeb łączności ogólnokopalnianej, łączności iskrobezpiecznej oraz łącza światłowodowego dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej, KWK „Pokój I” Wadium - 1 900,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem… Szczegóły
1217 2018-06-22 11:07:43 CZOK/25/18 Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Część I – Naprawa obudowy szybu, kieszeni skipowej oraz likwidacja zbędnych wlotów  w szybie „Gigant” Część II – Naprawa obmurza z wymianą zbrojenia szybowego szybu… Szczegóły
1218 2018-06-22 11:06:48 SRK/NZ/KWK MY–2265–2/18 Naprawa pokrycia dachowego na budynku po byłej elektrowni i budynku maszyny wyciągowej szybu Łokietek dla SRK S.A. Oddział KWK Mysłowice UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1219 2018-06-22 08:41:36 SRK/NZ/ CZOK–2265–34/18 - „Dostawa śrub” „Dostawa śrub” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach… Szczegóły
1220 2018-06-21 11:03:19 SRK/NZ/KWK C – 2265–32/18 Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum w 2018 roku UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły