UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1991 2017-10-20 12:14:47 SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych...... Dostawa materiałów budowlanych dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Szczegóły
1992 2017-10-19 12:43:57 KWK P/07/17/18 - 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych”   Szczegóły
1993 2017-10-17 15:32:12 KWK K/10/17/18 - Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia ... dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. Szczegóły
1994 2017-10-17 08:27:29 KWK C/35/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych.... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
1995 2017-10-17 07:48:36 SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego .... „Remont rozrusznika elektrolitycznego do pompy wysokociśnieniowej typu OW dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK Centrum”.   Szczegóły
1996 2017-10-17 07:37:26 SRK/TZ/KWK B-2265-08/17 Przebudowa budynku mieszkalnego .... „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na działce nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach” Szczegóły
1997 2017-10-16 14:19:35 KWK C/37/17/18 - „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” Likwidacja szybu „Skarga”– Etapy: Etap I - przygotowanie szybu do likwidacji, demontaż w szybie konstrukcji i urządzeń Etap II - demontaż górniczego wyciągu szybowego Etap III - rozbiórka budynku nadszybia… Szczegóły
1998 2017-10-16 10:49:26 CZOK/46/17/18 - „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2018” Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I:       3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Część II:    … Szczegóły
1999 2017-10-16 10:19:06 KWK P/08/17 - „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z… Szczegóły
2000 2017-10-13 20:47:28 KWK BD/20/17 - Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary" : Część I i Część II Likwidacja obiektów budowlanych Oddziału KWK „ Boże Dary": Część I: Likwidacja budowli oczyszczalni ścieków. Część II: Likwidacja schronu przy bramie zachodniej.   Szczegóły