UWAGA! Kontrahenci składający po raz pierwszy oferty dla SRK S.A. proszeni są o zarejestrowanie się do bazy kontrahentów SRK S.A. poprzez wysłanie na adres email amazurek@srk.com.pl lub bpaluch@srk.com.pl lub jmijalska@srk.com.pl, jolszowska@srk.com.pl danych firmy (nazwa, adres, NIP lub pesel , REGON)

Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
2081 2017-08-28 11:30:28 CZOK/39/17 Roboty elektryczne w SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi: Część I – Remont kapitalny rozruszników elektrolitycznych: Zadanie 1: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Jan Kanty”, Zadanie 2: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Szombierki” Część II – Remont transformatora 110/6kV część II Część III – Remont przetwornicy dwumaszynowej zasilającej maszynę wyciągową szybu Jan III” Część IV – Wymiana baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV R-691 na poz. 690m.      Roboty elektryczne w SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi: Część I –     Remont kapitalny rozruszników elektrolitycznych:                     Zadanie 1: Remont kapitalny rozrusznika ARWc – Pompownia „Jan Kanty”,                     Zadanie… Szczegóły
2082 2017-08-28 11:23:57 SRK/TZ/KWK R-2265-01/17 - Analiza stanu zagrożenia wodnego w aspekcie zmian warunków hydrogeologicznych związanych z dalszym podnoszeniem poziomu wody w wyrobiskach górniczych Oddziału KWK "Rozbark V" do rzędnej -249,0m (poziom 540m) "Analiza stanu zagrożenia wodnego w aspekcie zmian warunków hydrogeologicznych związanych z dalszym podnoszeniem poziomu wody w wyrobiskach górniczych Oddziału KWK "Rozbark V" do rzędnej -249,0m (poziom 540m)" dla SRK S.A.… Szczegóły
2083 2017-08-28 10:13:20 KWK J-M/06A/17/18 - "Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos" "Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI" dla SRK S.A. w… Szczegóły
2084 2017-08-28 09:01:37 CZOK/29A/17 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część II – Dostawa blach okładzinowych do obudowy chodnikowej Część III – Dostawa siatki okładzinowej (zgrzewanej) do obudowy chodnikowej Część IV – Dostawa uchwytów zaciskowych do mocowania siatki naprawczej Część V – Dostawa zestawów naprawczych do obudowy chodnikowej Część VI – Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu. CZOK/29A/17 „Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I – Dostawa rozpór obudowy chodnikowej Część II – Dostawa blach okładzinowych… Szczegóły
2085 2017-08-28 07:40:05 SRK/TZ/KWK K-2265-05/17 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:   1.1. Opracowane dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.     w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński”… Szczegóły
2086 2017-08-28 07:23:13 SRK/TZ/KWK M-2265-16/17 Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego I „a” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  półroczny przegląd zabezpieczeń specjalnych mikroprocesorowo-sterowanych przekształtników tyrystorowych układu napędowego maszyny wyciągowej, -     półroczny przegląd zabezpieczeń redundantnego systemu sterowników PLC sterowania maszyny wyciągowej oraz urządzeń sygnalizacji i… Szczegóły
2087 2017-08-26 20:57:29 SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego ... w Bytomiu w budynku mieszkalnym... Część I: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Axentowicza 9-11 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu… Szczegóły
2088 2017-08-25 10:21:07 SRK/TZ/KWK P-2265-12/17 "Remont kapitalny pompy OW-100B/9 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej" Szczegóły
2089 2017-08-23 15:32:28 KWK K/06/17-Część I: i/lub Część II: Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego... dla pracowników Oddziałów SRK S.A. ...  Część I:    Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Krupiński” na 2017r.” Część II:   „Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży, obuwia… Szczegóły
2090 2017-08-23 13:43:09 CZOK/18A/17 - Roboty budowlane w Oddziale CZOK ... Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice”  Część II:    Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki”  Część… Szczegóły