Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
751 2018-06-26 10:53:27 KWK B/04/18 Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze Likwidacja zagrożenia powodziowego w nieckach bezodpływowych powstałych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. Oferta powinna… Szczegóły
752 2018-06-26 09:26:46 KWK P/04/18 - „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę.” „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych… Szczegóły
753 2018-06-26 08:46:36 SRK/NZ/KWK S-2265-05A/18- Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk"   Wadium - 2 100,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod… Szczegóły
754 2018-06-25 11:01:57 KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Oferta powinna… Szczegóły
755 2018-06-23 13:13:04 BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły
756 2018-06-23 13:08:25 BZ/ZC/03/18 Dostawa wody... Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegóły
757 2018-06-22 13:57:30 SRK/NZ/KWK B-2265-12/18-Adaptacja budynku nadszybia i wieży szybowej szybu Andrzej IV pod wymagania samojezdnego górniczego wyciągu ratowniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Wadium 3 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/.… Szczegóły
758 2018-06-22 13:19:54 SRK/NZ/KWK C–2265–31/18 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ w tym: Część I – Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Drager Część II – Przegląd, legalizacja i naprawa sprzętu ratowniczego produkcji Faser Część III - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carbo-Toka Część IV - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Carboautomatyka Część V - Wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji JM Display Część VI - Legalizacja i naprawa przyrządów pomiarowych produkcji Sevitel Część VII - Wzorcowanie i naprawa psychrometrów aspiracyjnych Część VIII - Przegląd, naprawa i kalibracja AspiratorówAP-2000 EX UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
759 2018-06-22 13:07:02 SRK/NZ/KWK J-M-2265-06/18 Dostawa wraz z wymianą 4 izolatorów przepustowych typu olej – powietrze, suchych 110 kV w transformatorze produkcji ELTA – Łódź typu TONRc-16000/110, moc 16 MVA, 110/6 kV dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
760 2018-06-22 12:44:05 KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A.  w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Numer ogłoszenia… Szczegóły