Zakup liczników energii elektrycznej do pomiarów w układzie bezpośrednim

Dostawa liczników energii elektrycznej wg poniższego opisu.

 1. 3×230/400V 5(60)A licznik energii elektrycznej czynnej trójfazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany na tablicy licznikowej (modułowa obudowa), o klasie dokładności A. Przy czym klasa dokładności A oznacza, że licznik dla energii czynnej powinien mieć klasę nie gorszą niż 2 dla energii czynnej. Licznik powinien mieć możliwość aktualizacji zegara i być odporny na silne pola magnetyczne. Nie powinien mieć też zabezpieczeń programowych związanych z odczytem parametrów licznika                                                                              -8 szt.
 2. Licznik o parametrach j/w lecz montowany na szynie TS35                               -2 szt.
 3. 1x230V 10(15)A licznik energii elektrycznej czynnej jednofazowy, pracujący w układzie bezpośrednim, wg taryfy C11, z ważnymi cechami legalizacyjnymi od roku 2019, montowany na tablicy licznikowej (modułowa obudowa), o klasie dokładności A. Przy czym klasa dokładności A oznacza, że licznik dla energii czynnej powinien mieć klasę nie gorszą niż 2 dla energii czynnej. Licznik powinien mieć możliwość aktualizacji zegara i być odporny na silne pola magnetyczne. Nie powinien mieć też zabezpieczeń programowych związanych z odczytem parametrów licznika                                                                              -6 szt.
 4. Licznik o parametrach j/w lecz montowany na szynie TS35                               -2 szt.

Uwarunkowania techniczno – organizacyjne.

 1. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia liczników do pomiaru energii elektrycznej   własnym staraniem i na własny koszt do miejsca przeznaczenia tj.:

SRK S.A  Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń  – ul. Kościuszki 9, 41-250 Czeladź.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zmawiającego, co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Dostawa powinna być zrealizowana w dni robocze w godzinach od 6:00 do 13:00.
 3. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wolny od wad, oraz powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm. Liczniki powinny mieć cechy legalizacyjne ważne od 2019 roku.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu zamówienia certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, gwarancje. Do każdego licznika powinna być dodana 1 szt. Dokumentacji Techniczno -Ruchowej [dalej DTR] w formie papierowej. Wykonawca dodatkowo dostarczy także DTR w formie elektronicznej, mailowo w formacie Microsoft Word docx i PDF. Wszystkie te w/w dokumenty powinny mieć wersję w języku polskim.
 5. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do udzielenia wszelkich  niezbędnych informacji, uzgodnienia danych koniecznych do należytego wykonania zlecenia.
 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i zostanie wyznaczony termin usunięcia tych wad, jako termin realizacji dostawy uważa się datę odbioru po usunięciu tych wad.

 1. W razie wystąpienia wad przedmiotu zamówienia w trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad na swój koszt, własnym staraniem w terminie ustalonym protokolarnie.       O wystąpieniu wady  przedmiotu zamówienia Zamawiającego poinformuje Wykonawcę za pomocą faksu lub e-maila.
 2. Odbiór końcowy nastąpi nie później niż po upływie 3 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.
 3. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Przygotowanie protokołu odbioru spoczywa na Zamawiającym.
 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 6. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia.
 7. Warunki płatności:
 • podstawą do rozliczenia jest wystawienie przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę zrealizowaną zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zleceniem,
 • wystawienie faktury nastąpi nie później niż 7-go dnia od daty sporządzenia protokołu odbioru zleconej usługi, potwierdzonego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
 • jako sposób płatności ustala się przelew.

Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,

 • przelew wierzytelności wynikających ze zlecenia na osoby trzecie może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Powyższe dotyczy zarówno należności głównej jak i odsetek,
 • Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na fakturze i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności.
 1. Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 • z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w zamówieniu na wykonanie usługi,
 • z tytułu nieterminowego wykonania zlecenia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto należnego za zlecenia, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
 • za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w zleceniu , którego  opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 1. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym obejmującego szkodę rzeczywistą oraz za utracone korzyści.
 2. Klauzula siły wyższej. Od obowiązków związanych ze  zleceniem, Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym nie mogła strona zapobiec przy należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po wystawieniu zlecenia, uniemożliwiających jego wykonanie w całości lub jej części takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. pożar,  trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadamiać.

 

Ofertę prosimy składać tylko w formie elektronicznej w terminie do 05.07.2019 r. do godz. 9:00 na stronie SRK S.A.:

https://efo.coig.biz/inquiries/show/5de49487-7786-4691-a079-3f1bb43895d5

 

Osoba do kontaktu:

Wiesław Sterniczuk tel. 32 265 15 35 wewn. 5819

e.mai. czok.sterniczuk@srk.com.pl

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian