ZP-B-0006/19: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”.

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynku szkoły – Gimnazjum nr 2 przy ulicy Lipowej 3 w Brzeszczach, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwolenia na budowę”.

LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 02.09.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian