ZP-B-0005/19 – Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”.

Znak sprawy: ZP-B-0005/19

„Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”.

LINK DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100)

Zamawiający otworzy oferty w dniu 8 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 – pokój 112

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian