ZP-BD-0002/19 „Dostawa materiałów górniczo – budowlanych …”

 „Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK  „Boże Dary”

       Część I – Materiały budowlane do budowy tam izolacyjnych, wentylacyjnych oraz przytamków murowych.

       Część II  –   Materiały stalowe.

       Część III  –  Armatura wodna.

       Część IV – Spoiwa mineralno cementowe do uszczelniania górotworu w miejscach budowy tam izolacyjnych.

UZP – Ogłoszenie nr 524662-N-2019 z dnia 2019-03-13 r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
  • Część I – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
  • Część II – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)
  • Część III – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100)
  • Część IV – 900,00 (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.03.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian