ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego …

  Roboty budowlane związane z:

 • przebudową chodnika podosadnikowego na poziomie 774 m,
 • wzmocnieniem skrzyżowań i wlotów z osadnikami, chodnikiem wodnym, chodnikiem przelewowym, oraz chodnikiem łączącym chodnik podosadnikowy z chodnikami wodnymi N i S
 • likwidacją wnęk,
 • Ogłoszenie UZP – 503086-N-2019 z dnia 14.01.2019r.
 • Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych)

link do elektronicznego formularza ofertowego

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.01.2019
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian