ZP-JM-0012/19 Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”

Remont sieci ciepłowniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.09.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian