ZP-KCL-0016/19 „Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”

„Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”

Ogłoszenie UZP – 586629-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Wadium – Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.08.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian