ZP-WII-0007/19 – „Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”: Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz likwidacja wyposażenia szybu Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie”

znak sprawy: ZP-WII-0007/19

Likwidacja Szybu „Pułaski” Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”:

Zadanie 1. Likwidacja górniczych wyciągów szybowych oraz  likwidacja wyposażenia szybu

Zadanie 2. Likwidacja poprzez zasypanie rury szybowej oraz wykonanie płyty zabezpieczającej na zrębie”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Ustala się wadium w wysokości 58 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2019r. o godzinie 09:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian