BIP
Grafika BIP

Informacje

Podstawowe informacje o Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Status prawny: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna.

Przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 1. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (symbol PKD 09.90.Z),
 2. wydobywanie węgla kamiennego (symbol PKD 05.10.Z),
 3. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (symbol PKD 46.71.Z),
 4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
 5. straganami i targowiskami (symbol PKD 47.99.Z),
 6. przesyłanie energii elektrycznej (symbol PKD 35.12.Z),
 7. odzysk surowców z materiałów segregowanych (symbol PKD 38.32.Z),
 8. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (symbol PKD 39.00.Z),
 9. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (symbol PKD 38.21.Z),
 10. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (symbol PKD 43.11.Z),
 11. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (symbol PKD 43.39.Z),
 12. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (symbol PKD 68.32.Z),
 13. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (symbol PKD 81.10.Z),
 14. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (symbol PKD 68.10.Z),
 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (symbol PKD 68.20.Z),
 16. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (symbol PKD 68.31.Z),
 17. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (symbol PKD 37.00.Z),
 18. roboty związane z budową dróg i autostrad (symbol PKD 42.11.Z),
 19. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (symbol PKD 42.21.Z),
 20. wykonywanie instalacji elektrycznych (symbol PKD 43.21.Z),
 21. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (symbol PKD 43.29.Z),
 22. tynkowanie (symbol PKD 43.31.Z),
 23. zakładanie stolarki budowlanej (symbol PKD 43.32.Z),
 24. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (symbol PKD 43.33.Z),
 25. malowanie i szklenie (symbol PKD 43.34.Z),
 26. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (symbol PKD 43.91.Z),
 27. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol PKD 43.99.Z),
 28. działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (symbol PKD 69.20.Z),
 29. dystrybucja energii elektrycznej (symbol PKD 35.13.Z),
 30. handel energią elektryczną (symbol PKD 35.14.Z),
 31. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (symbol PKD 36.00.Z),
 32. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (symbol PKD 71.12.Z),
 33. wytwarzanie energii elektrycznej (symbol PKD 35.11.Z), wytwarzanie paliw gazowych (symbol PKD 35.21.Z).

Spółka jest przedsiębiorstwem górniczym, powołanym do prowadzenia likwidacji kopalni, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywania majątku likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń.

 Struktura własnościowa:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 439.909.300 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 4.399.093 (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każda, w tym: 

 • 438.367 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych pierwszej emisji serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 438.367,

 • 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii B, oznaczoną numerem 1,

 • 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.000.1 do 1.000.000,

 • 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii D, oznaczoną numerem 1,

 • 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii E, oznaczoną numerem 1,

 • 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, oznaczonych numerami od 000.001 do 250.000,

 • 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 000.001 do 200.000,

 • 879.506 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 000.001 do 879.506,

 • 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 000.001 do 155.000,

 • 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii J, oznaczonych numerami od 000.000.1 do 1.000.000,

 • 476.217 (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemnaście) akcji imiennych serii K, oznaczonych numerami od 000.001 do 476.217.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-06-27 08:17
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2023-12-18 13:38
Wytworzenie publikacji
Sabina Miękina 2023-12-18 13:45
Zatwierdzenie
Bartosz Jankowicz 2023-12-18 13:45
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry