BIP
Grafika BIP

Walne zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenie

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2  Statutu Spółki,
  3. ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2  Statutu Spółki
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie i wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  2. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, w tym mieszkań zakładowych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych 1),
  3. nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
  4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  5. zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
  6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  7. emisja obligacji każdego rodzaju,
  8. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  9. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  10. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  11. użycie kapitału zapasowego,
  12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  13. wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
 3. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  2. zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  4. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  5. utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
 4. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
  1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
  7. nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
  8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  9. emisji obligacji każdego rodzaju,
  10. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  11. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  12. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
  13. użycia kapitału zapasowego,
  14. umorzenia udziałów lub akcji,
  15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych1),
  17. ustalania wynagrodzenia członków organów spółki zależnej.
 6. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  3. podział zysku lub pokrycie straty,
  4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

kwota wyrażona w pieniądzu polskim, ustalona w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Pierwsza publikacja
Jankowicz Bartosz 2019-08-08 10:59
Aktualizacja publikacji
Jankowicz Bartosz 2019-08-29 09:16
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry